Delo Krajevne skupnost Beltinci v mandatu 2010 - 2014

Več si lahko preberete tukaj...


Krajevna skupnost Beltinci 2010 - 2014

V mandatu 2010 - 2014 so bili člani Sveta KS Beltinci: Katica Tkalec, Elizabeta Zadravec (podpredsednica), Valerija Žalig, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač Marko Vöröš in Roman Činč (predsednik). Volitve za funkciji predsednika in podpredsednice so bile izvedene na ustanovni seji v mesecu novembru 2010 in sicer sta bila predlagana kandidata izvoljena s šestimi glasovi podpore.

 

 

  Krajevne skupnosti opravljajo naloge in dejavnosti v skladu s pristojnostni, ki jim jih dodeli občina, oziroma bolj natančno Občinski svet, ki sprejema vsakoletni občinski proračun na predlog župana občine. Tako je Krajevna skupnost Beltinci razpolagala povprečno letno z manj kot enim procentom sredstev občinskega proračuna, kar je povprečno pomenilo  103 T€ na leto, oziroma 412 T€ v štirih letih. O načinu porabe sredstev je vsakokrat odločal Svet KS s sprejetjem ali zavrnitvijo predlaganih sklepov, ki jih je nato realiziral predsednik. Poslovanje KS Beltinci je pregledal nadzorni svet Občine Beltinci in pri končnem pregledu ob zaključku našega mandata ugotovil, da je bilo poslovanje pregledno in varčno ter v skladu s predpisi. Zapisana je bila tudi pohvala dela KS Beltinci, ki se je pri vseh poslih obnašal varčno in transparentno, tudi ko je šlo za naročila manjših vrednosti.

 

  Pri financiranju dela KS v prvih treh letih našega mandata je bila težava v tem, da je bila glavnina razpoložljivih sredstev krajevnim skupnostim dodeljena po pobranem NUSZ, kar se je vselej zgodilo ob koncu leta v mesecu novembru in decembru. Tako je bilo edino možno porabljati privarčevana sredstva preteklega leta v naslednjem letu. Šele v proračunu 2014 je bil način financiranja spremenjen. Zdaj se dodeljujejo KS sredstva iz odstopljenega dela pobrane dohodnine, kar predstavlja stabilnejši vir financiranja in bi bilo smiselno, da bi ta način obveljal tudi za naprej.

 

V skladu z dodeljenimi pristojnostmi s strani občine je bilo, oziroma so še v teku, naslednje investicije, kakor tudi določeni stroški vzdrževanja objektov za čas našega štiriletnega mandata:

 

 • Pokopališče in mrliška vežica v Beltincih 125 T€

Izdelana je bila ustrezna projektna dokumentacija za dozidavo nadstreška mrliške vežice, postavitve žarnega zidu na severozahodni strani pokopališča, ureditve dela pokopališča za žarne grobove in prenovo poti na pokopališču, ter pridobljena vsa potrebna dovoljenja za to. Izbrani so bili najustreznejši izvajalci preko javnih razpisov in dodatnih pogajanj. Prvi trije projekti pa so že tudi v fazi zaključevanja. Prenove poti pa žal ne bomo uspeli realizirati. Uredili smo tudi kuhinjski prostor v mrliški vežici, z infra paneli nadgradili gretje, postavili vodovodna korita, zamenjevali odsluženi inventar, naročili dodatne klopi in plačevali tekoče stroške, ki so povezani z mrliško vežico in pokopališčem

 • Cestno prometna struktura v Beltincih 60 T€

Prispevali bomo del sredstev za rekostrukcijo Gregorčičeve ulice, ki jo sicer izvaja Občina Beltinci. Izvedli smo nekaj vodovodnih priklopov, če je bil komunalni prispevek nakazan na račun KS Beltinci in uredili priklope na kanalizacijo za prebivalce zaselka Hrenovice, ki so plačevali samoprispevek v Beltince, niso pa bili priklopljeni na beltinsko kanalizacijo.

 • Vlaganje v športne objekte in površine pri OŠ Beltinci 56 T€

Z nabavo montažne podlage in ograde za rokometno in podlage za košarkarsko igrišče pri OŠ Beltinci smo izboljšali pogoje za športno vadbo in varnost vsem učencem iz naše občine in zastavili začetek projekta nizko cenovnega multifunkcijskega športnega objekta, ki je na razpolago v popoldanskem času vsem občanom naše občine in bi v prihodnosti lahko pomenil z ustrezno nadgradnjo komparativno prednost našega okolja nasproti drugim.

 • Vzdrževanje poljskih poti 34 T€

Načrtno smo vsako leto izravnavali poljske poti v k.o. Beltinci in na njih navažali gramoz. Ob Sloparici smo prestavili in uredili poljske poti, saj so le te potekale že po privatnih njivah in je promet po njih povzročal škodo lastnikom teh njiv.

 • Subvencioniranje delovanja društev iz Beltinec 27 T€

Izoblikovali smo merila za nagrajevanje in vzpodbujanje delovanja društev iz Beltinec in v skladu z navodili revizorke smo po teh merilih na vsakoletnih razpisih razdeljevali sredstva društvom.

 • Pokritje zadolžitev in zaostalih obveznosti iz mandata 2006 – 2010 25 T€
 • Vlaganja v Kulturno dvorano 20 T€

Ker je bilo šele v  maju 2014  vrnjeno lastništvo Kulturne dvorane Krajevni skupnosti Beltinci smo, v avgustu naročili izdelavo točilnega pulta v pred prostoru in nekaj notranje opreme, ki je nujno potrebna za to, da bi KS lahko v prihodnje delovala v teh prostorih in da bi lahko prireditve izvajali na višji ravni. Do realizacije opisanega bo prišlo v mesecu septembru. Stalno pa smo tudi poravnavali določene stroške dvorane, izvedli elektro priklop, plačevali zavarovanje, prispevali del sredstev za ojačitev temeljev dvorane in uredili zemljiško knjižno stanje z dejanskim v odnosu do Beltinke.

 • Vsakoletno organiziranje srečanja starejših, obdarovanja na domu, Dneva žena, kresovanja in čistilne akcije 10 T€
 • Pokritje dela stroškov folklornega festivala v zadnjih treh letih 8 T€
 • Pokritja dela stroškov Gasilskega doma v zadnjih dveh letih 5 T€
 • Nabava nekaj delovnih strojev javnim delavcem, servisiranje le teh in financiranje nakupa zasaditev z rastlinami na določenih javnih površinah v Beltincih 5 T€
 • Izplačila sejnin in nagrad članom Sveta KS Beltinci in administratorju ter drugi stroški povezani s funkcioniranjem KS Beltinci 22 T€
 • Preostanek razpoložljivih sredstev za pričetek dela novega Sveta KS Beltinci v mandatu 2014 – 2018 15 T€

 

  Iz opisanega je razviden obseg delovanja in pristojnosti, ki so bile dodeljene KS Beltinci s strani Občine Beltinci, več lahko preberete na naši in vaši internetni strani. (www.ks-beltinci.si) Posredovali smo tudi nekaj stališč, mnenj in idej za katere smo bili zaprošeni. Nekatera so bila tudi upoštevana.

 

  Napredek nekega okolja je odvisen od sinergij, ki jih rodijo sodelovanja med ljudmi in doseganji zastavljenih ciljev, katerih uresničitev pa mora pomeniti izboljšanje za vse in dvig organiziranosti na novo višjo raven. K temu smo vedno stremeli in bomo tudi vedno delovali v tej smeri.

 

  Zahvaljujemo se vsem volivcem za izkazano zaupanje in upamo, da ste bili tudi vi zadovoljni z našim zavzemanjem in delovanjem v okviru dodeljenih pristojnosti  ter vloženim trudom za napredek naših Beltinec.  

 

Predsednik KS Beltinci

Roman Činč